Glunggi-Logo

Sujet Stamm 2008

Sälbschtdarstellig ad absurdum

Do gohts zrugg zer Sujetlischte vom Glunggi Stamm.

2008 Sälbschtdarstellig ad absurdum

Vordrab:
Sinn Glunggi wo sich sälber fyyre.
Lampe Vordersytte:
Zaigt dr goldigi Pryys fir dr Scheenscht uff dr Wält.
Lampe Ruggsytte:
Zaigt e Narziss als Glunggi.
Pfyffer:
Sinn au Glunggi wo sich sälber fyyre.
Major:
Isch dr Oberglunggi.
Damboure:
Sinn ebefalls Glunggi wo sich sälber fyyre.

Do wär dr Lingg zem Zeedel 2008.