Yebigsstunde Jungi Garde

Aafänger

Pfyffer Aafänger
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggtere: Manuel Ammann
Dambuure Aafänger
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:00
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Thomas Mangold

Fortgschritteni

Pfyffer Fortgschritteni I
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggtere: Babsi Binz
Dambuure Fortgschritteni I
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Thomas Mangold
Damboure Fortschritteni II
Zytt: Zyschtig 18:00 – 19:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Martin Glaser

Spiil

Ypfyffe Fortschritteni II & III
Zytt: Zyschtig 18:00 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Meo Lacalamita
Yypfyffe Binggis & Jungi
Zytt: Zyschtig 18:00 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Alex Buck
Pfyffer Fortschritteni II
Zytt: Zyschtig 18:30 – 18:90
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Manuel Ammann
Pfyffer Fortschritteni III
Zytt: Zyschtig 18:30 – 18:90
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Meo Lacalamita
Pfyffer Jungi & Aspirante
Zytt: Zyschtig 18:30 – 18:90
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Alex Buck
Dambuure Binggis
Zytt: Zyschtig 18:00 – 19:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Raphael Ammann
Dambuure Jungi Garde
Zytt: Zyschtig 18:00 – 19:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Dominik Mangold