Glunggi-Logo

Yebigsstunde Jungi Garde

Aafänger

Pfyffer Aafänger
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggtere: Alex Buck
Dambuure Aafänger I
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Christian Rudin
Damboure Aafänger II
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Olivier Dolder

Fortgschritteni

Pfyffer Fortgschritteni
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggtere: Melanie Lacalamita
Dambuure Fortgschritteni I
Zytt: Zyschtig 17:30 – 18:30
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Dominik Mangold
Damboure Fortschritteni II
Zytt: Zyschtig 18:30 – 19:45
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Thomas Mangold

Binggis

Pfyffer Binggis
Zytt: Zyschtig 17:30 – 19:00
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Barbara Binz &
Manuel Ammann
Dambuure Binggis
Zytt: Zyschtig 18:30 – 20:00
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Chirstian Rudin

Jungi Garde

Pfyffer Jungi Garde
Zytt: Zyschtig 18:30 – 20:00
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggtere: Jeannine Stäuble
Dambuure Jungi Garde
Zytt: Zyschtig 18:30 – 20:00
Ort: Dalbeschuelhuus
Inschtruggter: Raphael Ammann